ช่องทางในการแนะนำติชม/รับเรื่องร้องเรียน

          1. เดินทางมาด้วยตนเอง ติดต่อที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ)
          2. ทางไปรษณีย์หรือจดหมาย มาที่ ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 (วงเล็บมุมล่างขวา “แนะนำติชม/รับเรื่องร้องเรียน”)
          3. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ service@onesqa.or.th
          4. โทรศัพท์ หมายเลข 0 2216 3955
          5. โทรสาร หมายเลข  0 2216 5045
          6. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ สมศ. http://www.onesqa.or.th/complaint/